Capa

Rådhuspladsen 57
1550 København

Monday 12:0014:30

  17:0023:00

Tuesday 12:0014:30

  17:0023:00

Wednesday 12:0014:30

  17:0023:00

Thursday 12:0014:30

  17:0023:00

Friday 12:0014:30

  17:0023:00

Saturday 12:0014:30

  17:0023:00

Sunday 12:0014:30

  17:0023:00