Dinner Sushi

Frederiksberg

Monday 14:0021:30

Tuesday 14:0021:30

Wednesday 14:0021:30

Thursday 14:0021:30

Friday 14:0022:00

Saturday 14:0022:00

Sunday 14:3021:30